Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky - „Zber, preprava, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, ako aj vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu na území obce Vlková “

Prílohy:

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Odôvodnenie nezrušenia postupu vo VO - predložená 1. ponuka

Výzva na predloženie ponuky "Letostánok"

Prílohy:

Príloha č. 1

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Krycí list

Príloha č. 4 - čestné vyhlásenie

Projektová dokumentácia

Technická správa

Statika

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Tribúna pre 96 miest v obci Vlková"

Prílohy:

Identifikačné údaje žiadateľa

Návrh uchádzača na plnenie kritérii

Situácia

Snímok z katastra

Spievodná a technická správa

Pohľady

Výzva na predloženie ponuky

Zadanie

Základy

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vybudovanie nového detského ihriska"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vybudovanie nového detského ihriska"

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výstavba chodníka v obci"

Príloha - čestné vyhlásenie

Príloha - rozpočet

Príloha - súhlas so spracovaním osobných údajov


Audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky

Monografia: „Dejiny a súčastnosť obcí Vlková a Levkovce 1278-2013

Výzva- Projekty rozvoja verejnej správy

Výzva- Poradenské služby pre obstarávanie

Výzva- Názov zákazky:„CPV KÓD 71520000-9 Stavebný dozor

Výzva- Názov zákazky:„CPV KÓD 71520000-9 Stavebný dozor

Profil verejného obstarávateľa

Obec Vlková je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Vlková
Obecný úrad Vlková, Vlková 107, Vlková 05972
zastúpené:PhDr. Mgr. Peter Bendík
IČ: 00326704

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Vlková v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Vlková, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.