Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Školstvo  

  .     

Súčasnosť

OBEC VLKOVÁ je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou

Adresa: Vlková 18
Tel. 052/4590433
Mobil: 0904/098878

web: https://skolavlkova.edupage.org/

Poverený zastupovaním ZŠ s MŠ - Mgr. Martin Beliš - riaditeľ ZŠ s MŠ

Učitelia:     

Mgr. Martin Beliš - ZŠ

Mgr. Jurina Krafčíková – ZŠ

Bc. Zuzana Stanislava  Grešová - ZŠ

Mgr. Eva Wojenská - MŠ - momentálne na MD

Bc. Zuzana Horvátová– MŠ- momentálne na MD

Bc. Jana Laskovská - MŠ

Mgr. Miriam Kalatová – MŠ

Bc. Jana Korheľová - MŠ

Radka Pirožeková - MŠ

Ekonómka
Jana Boďová - ZŠ, MŠ

Pomocný personál:
Alžbeta Bendíková – ZŠ
Jana Berčová – MŠ

Školská jedáleň:
Mária Budzáková - kuchárka
Lenka Kovalčíková -vedúca kuchyne

 

História


Základná škola
Škola v obci bola postavená v roku 1813 na pozemku, ktorý daroval pán Wieland a prispel finančne na jej výstavbu. Žiaci sa začali klasifikovať od roku 1907. Do roku 1918 za okrem 13 hodín maďarčiny vyučovali aj ostatné predmety v maďarčine.
V roku 1950 sa začalo vyučovať v upravenej miestnosti v kaštieli.
V roku 1953 sa začali robiť projekty a v roku 1955 sa začala stavať nová školská budova, ktorá bola
kolaudovaná 26. augusta 1956 a vyučovať v nej sa začalo 1. septembra 1956.
Počas tejto doby sa vystriedalo veľa učiteľov a riaditeľov školy, najviac známi boli Martin Neupaver,
ktorý padol 20.04.1945 pri Vrútkach a Ľudovít Varečka, neskôr Ondrej Zadžora a Milan Bogoľ.
Škola a učitelia boli v tom čase nositeľmi kultúry a pokroku v obci. Takmer každý rok žiaci nacvičili
divadelné predstavenie. Po roku 1956 sa vyučuje v novej budove až do súčasnosti.


Učitelia v základnej škole

Michal Strišovský

1813 - 1850

Marta Jezerčáková

1948 - 1952

Ján Dulovič

1850 - 1870

Mária Hrebeňárová

1952 - 1953

Georg Kravčík

1875 - 1876

Elena Slivová

1955

M Nálebka

1886 - 1880

Ondrej Zadžora

1956 - 1973

M Janošík

1889 - 1889

Alžbeta Zadžorová

1956 - 1980

Šefčík

1889 - 1891

Katarína Šoltýsová

1960 - 1961

Bočkay

1891 -1892

Mária Rimanová

1963 - 1967

Koretko

1892 - 1903

Rybovičová

1963 - 1964

Šiška

1903 - 1904

Ondrej Majtner

1964 - 1976

Jozef Čech

1906 - 1907

Marta Huszárová

1967 - 1968

Háber

1907 - 1908

Marta Bukovinová

1968 - 1969

Anton Bruder

1908 - 1910

Mária Majerčáková

1969

Anton Kruš

1910 - 1912

Ján Siska

1973 - 1974

Gustav Zummer

1912 - 1914

Eleonóra Schmögnerová

1974 - 1975

Dezider Baňai

1917

Jana Mozolániová

1975 - 1976

Vojtech Šoltés

1917 - 1922

Marta Tokárová

1975 - 1976

Alžbeta Jániová

1922 - 1932

Helena Pivovarová

1974 - 1978

Karol Jakubovič

1932 - 1933

Marta Zummerová

1976 - 1983

Ľudovít Spielvogl

1934 - 1935

Milan Bogoľ

1980 - 2000

Martin Meupaver

1934 - 1945

Alžbeta Bogoľová

1983 - 2020

Ľudmila Spáčilová - Neupaverová

1934 - 1946

Oľga Profantová

1984 - 1985

Anna Kalafusová

1940 - 1942

Anna Bizovská

1985 - 1992

Valéria Jindrová

1944 - 1945

Darina Oravcová

1983 - 1984

František Roth

1945 - 1948

Filoména Mataliková

1992

Ladislav Hikulay

1946

Ladislav Petras

2000 - 2005

Gabriela Plevová

1946

Jana Kaletová

2005 - 2015

Ľudovít Varečka

1948 - 1956

Mgr. Martin Beliš

2015 - dodnes

    Mgr. Jurina Krafčíková 2020 - dodnes
    Bc. Zuzana Stanislava Grešová 2021 - dodnes

Margita Kovalčíková

1947 - 1949


Poľnohospodárska učňovská škola
Bola zriadená 3. septembra 1959 pri oddelení štátnych majetkov a navštevovalo ju 80 žiakov.
Prvým riaditeľom bol Karol Saksa. Žiaci bývali v internáte a pre účely školy bola zriadená závodná jedáleň.


Materská škola
Materská škola bola v obci Vlková zriadená 1. októbra 1959 v spolupráci MNV vo Vlkovej a riaditeľstvom Národnej školy vo Vlovej bez celodennej starostlivosti. Prvou učiteľkou v materskej škole, ktorá ju úspešne uviedla do života bola Jiřina Tabáková. Najznámejšou a najdlhšie pôsobiacou učiteľkou v materskej škole bola Otília Zajacová.

Od 18.02.1968 bola v materskej škole zavedená celodenná starostlivosť s prevádzkou od 7 00 do 17 00 hod. ktorá je dodnes.


Učiteľky v materskej škole

JiřinaTabáková

1959 - 1960

Marta Bodyová

1993 - 1994

Anna Martincová

1960

Zuzana Sutorová

1999 – 2000

Edelhauda Jozephyová

1961

Katarína Chodaničová

2000 – 2001

Mária Weidnerová

1962– 1962

Marta Džadoňová

2001

Elena Koščová

1962 - 1963

Marta Poťmaková

2001

Valéria Tomečková – Gombaská

1963 - 1964

Lucia Brutovská

2001

Mária Marcinková

1964 - 1965

Katarína Dirlaková

2002

Anna Toporcerová - Kalafutová

1966 - 1970

Sylvia Ovčariková

2002 – 2003

Emília Vozárová

1968

Leona Steinerová

2003

Otília Zajacová

1968 - 2006

Lucia Bednárová

2003 - 2008

Irena Gajdošíková

1970 - 1979

Jana Knapiková

2007 - 2008

Emília Krišandová

1979 – 1980

Ivana Pavligová

2008 - 2012

Henrieta Bonková

1980 – 1984

Mgr. Eva Wojenská

2008 - dodnes

Terézia Bilčíková

1984 – 1988

Mgr. Miriam Kalatová

2013 - dodnes

Edita Ugrayová

1988 – 1990

Petronela Budzáková 2014 - 2015

Mária Rybková

1990 - 1993

Jana Kolcunová 2015 - 2017
    Zuzana Horvátová 2016 - dodnes
    Paula Vilčeková 2018 - 2019
    Bc. Jana Laskovská 2018 - dodnes
    Jana Korheľová 2019 - dodnes
    Radka Pirožeková 2021 - dodnes