Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky - „Zber, preprava, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, ako aj vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu na území obce Vlková “

Prílohy:

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Odôvodnenie nezrušenia postupu vo VO - predložená 1. ponuka

Výzva na predloženie ponuky "Letostánok"

Prílohy:

Príloha č. 1

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Krycí list

Príloha č. 4 - čestné vyhlásenie

Projektová dokumentácia

Technická správa

Statika

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Tribúna pre 96 miest v obci Vlková"

Prílohy:

Identifikačné údaje žiadateľa

Návrh uchádzača na plnenie kritérii

Situácia

Snímok z katastra

Spievodná a technická správa

Pohľady

Výzva na predloženie ponuky

Zadanie

Základy

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vybudovanie nového detského ihriska"

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vybudovanie nového detského ihriska"

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výstavba chodníka v obci"

Príloha - čestné vyhlásenie

Príloha - rozpočet

Príloha - súhlas so spracovaním osobných údajov


Audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky

Monografia: „Dejiny a súčastnosť obcí Vlková a Levkovce 1278-2013

Výzva- Projekty rozvoja verejnej správy

Výzva- Poradenské služby pre obstarávanie

Výzva- Názov zákazky:„CPV KÓD 71520000-9 Stavebný dozor

Výzva- Názov zákazky:„CPV KÓD 71520000-9 Stavebný dozor

Ostatné dokumenty / Súhrnné správy

Neboli nájdené žiadne záznamy