Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

 

VZN č. 1/2016 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi

VZN č. 2/2016 - Územný plán obce Vlková

VZN č. 3/2016 - O miestnych daniach a miestnom poplatku KO

VZN č. 2/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vlková

VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce                                   Vlková

VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl                                         a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE VLKOVÁ

VZN  č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu obce Vlková

VZN č. 4/2019 o udržiavaní čistoty verejných priestranstiev, komunikácií, chodníkov, zelene a o ochrane životného prostredia na území Obce Vlková

VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 1/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Vlková - NÁVRH

VZN č.1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlková - NÁVRH

VZN č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlková 

VZN č. 2 /2021 o organizácii miestneho re ferenda -  NÁVRH

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-NÁVRH

VZN č. 2/2021 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2022 o určení názvov nových ulíc v obci Vlková - NÁVRH

VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE VLKOVÁ - NÁVRH

VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE VLKOVÁ

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLKOVÁ č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE VLKOVÁ  - NÁVRH

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLKOVÁ č. 1/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti OBCE VLKOVÁ  

Všeobecné záväzné nariadenie OBCE VLKOVÁ č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - NÁVRH 

Všeobecné záväzné nariadenie OBCE VLKOVÁ č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady