Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Regionálna nízkouhlíková stratégia

Typ: ostatné
1 VYPRACOVANIE REGIONÁLNEJ NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE PRE SPÁDOVÚ OBLASŤ MESTA SPIŠSKÁ BELÁ

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou schválilo mestu Spišská Belá projekt „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá“, na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a to prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC441-2019-39

Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/Q876 bola podpísaná dňa 23.01.2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 28.01.2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 29.01.2019.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, ktorý patrí do kategórie najmenej rozvinutých okresov Slovenska. V okrese sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu. Dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základného strategického dokumentu a to: regionálna nízkouhlíková stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá (inak povedané energetická) stratégia.

 

Aktivity projektu:

  1. Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

Zámerom projektu je vypracovanie a následná implementácia regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Predložený projekt sa týkamesta Spišská Belá a ďalších 16 samospráv okresu.

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2019 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 14 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 53 175,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 50 516,25 €


Info RNS

SB KONCEPCIA 2020

Informačný plagát


Prílohy

Vytvorené: 17. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2020 9:41
Autor: Správce Webu